8kompetencii

Осемте компетенции на Сър Кен Робинсън и как демократичните училища развиват именно тях

Автор: Маги Благоева

В 21 век уменията, които са необходими за пълноценен живот се различават от тези, които познаваме.

Образователният експерт сър Кен Робинсън ги формулира ясно чрез следния синтез:

 1. Curiosity – любопитство
 2. Creativity – творчество
 3. Criticism – критично мислене
 4. Communication – общуване
 5. Collaboration – сътрудничество
 6. Compassion – съчувствие
 7. Composure – умението да познаваш себе си
 8. Citizenship – гражданство

Сър Кен Робинсън формулира тези осем ключови компетенции, които са необходими в 21 век за пълноценен живот и върху които всички добри училища се фокусират.

Виждам как демократичното образование и свободното учене, което практикуваме ежедневно, способстват отлично за тяхното развитие.

Нека ги обясним накратко тук:

 1. Curiosity – the desire to understand the world (любопитство – желанието да разбереш света)
 2. Creativity – taking your curiosity and putting it into motion, action, manifesting it (творчество – любопитство и експериментаторство в действие, подем и устрем на въображението и съзидателната енергия вътре в нас)
 3. Critical thinking – asking question (критично мислене – умението да задаваш въпроси – вярваме, че това умение е по-важно, отколкото да получаваш готови отговори)
 4. Collaboration – working together (сътрудничество – умението да работим заедно)
 5. Communication (умението да общуваш)
 6. Comparison – to see each other- to see the other person and the need behind him and his behavior (умението да видиш, разбереш другия и потребността зад него и поведението му)
 7. Composure – learn about yourself – when you know yourself and you know what is good for you and you act upon it (самопознание)
 8. Citizenship – how to be a citizen in a democratic society (гражданство – умението да бъдеш гражданин в демократично общество – какви качества и умения изисква – активност, инициативност, участие)

Демократичното образование ги постига в максимална пълноценност, благодарение на:

Любопитството curiosityчрез свободата на избор – когато отсъства насилие и натиск, децата поддържат естественото си природно състояние на любопитство към света и желание за учене. Любопитството е заложена във всеки един човек програма – желание да разбереш света около себе си и да учиш за него. То може да се поддържа и подхранва само в среда с ненасилие. Демократичното училище поддържа такава среда и това способства не само за поддържането на човешкото любопитство, но и за неговото разцъфтяване.

creativityТворчеството – Свободата на избор развива и въображението, и творческото начало във всеки един човек. Когато не си притиснат, когато имаш въздух, време и пространство, настава истински неограничен бум на фантазията и креативното мислене и идеи. Няма ограничение и потискане – няма невъзможни неща. Impossible is nothing.

 

critical thinkingКритичното мислене – възможността да задаваш въпроси непрекъснато – не да седиш, не да мълчиш, не да слушаш по цял ден чуждите въпроси и отговори, а възможността непрекъснато да говориш, питаш, обсъждаш интересите си, да търсиш информация, да сверяваш, възможността да поставяш под съмнение това, което прочетеш, това, което ти казват другите – всичко това са предпоставки за развитие и разцъфване на критично мислене.

cooperationСътрудничество – Възможността непрекъснато съвместно децата да се обединяват в групи по интереси, да инициират и да създават заедно, да работят заедно – не по принуда, не както някой друг ги е групирал и преценил – а по интерес – общи интереси и приоритети,  възможността да работят заедно по казуси, предизвикателства, реални проблеми, в комитети, на събрания – с фокус – личния и общия просперитет и благо – всичко това способства за естественото развитие на умения за сътрудничество.

communicationОбщуване – възможността за свободни неограничавани разговори и взаимодействие (различно от 10 минути по четири-пет пъти на ден), както и възможността за попадане в конфликтни ситуации поради различията между хората и отделянето на достатъчно време за тяхното мирно и ненасилствено разрешаване и изговаряне, заедно с усещането, че всеки е зачетен, важен и уважен, създава предпоставки за свободното развитие на уменията за общуване.

understandingРазбиране – Да можеш да разбереш другия, който не си ти, е времеемка задача. Да можеш да подходиш към другия с разбиране – също. Първо трябва да имаш време да разбереш себе си (за да знаеш как става и да го приложиш с другите) и също така – да имаш място, където подхождат към тебе със същото разбиране. Благодарение на това, че в демократично училище управляваш сам времето си, можеш да отделяш достатъчно време да разбереш себе си – своите собствени чувства и мисли, да наблюдаваш другите и да се опитват да разбереш и тях. Освен това в едно пространство, в което ценност е отделеното време за дискусии, споделяне, свободни разговори и взаимодействие, медиаторен комитет, други комитети, свободни срещи и разговори и опознаване и това е пространство, в което никой не те притиска и насилва и се подхожда с разбиране към твоите собствени нужди, шансът ти да проявиш разбиране към чуждите е много голям.

self knowledgeСамопознание – В едно демократично училище децата имат достатъчно време – да останат и бъдат със себе си, да мислят за себе си и своите чувства, нужди, действия, да си направят рефлексия, изводи и анализи. Да поговорят с неосъждащи и уважителни възрастни за това, което им се случва, за това, през което минават, за това, което са. Всяко дете си има ментор. Менторът е възрастен, който подкрепя детето и му помага да опознае себе си по-добре чрез въпроси, рефлексия, изслушване.

citizenshipГражданство – Начинът, по който се управлява и въобще начинът, по който е изградено цялото училище – училищното събрание и самоуправление, комитети, съдебен комитет, правила, последствия, активност и ангажираност на членовете на общността /обществото – всичко това способства за играждане на едно отношение към света и обществото – отношение на участие. Отношение на гражданство. Да бъдеш гражданин не означава непрекъснато активно да правиш различни неща, а да взимаш отношение, когато това е нужно за цялото. Да имаш самосъзнание, че твоето участие е важно за цялото.

Вашият коментар