36925712_1150425955099399_7896373673790013440_n

Създаване на самоорганизиращи се учещи общности

Кога?
-27 и 28 юли 2018г
Къде?
– Център за Образование и Култура „Илиев“, ул. Университетски парк 1, Студентски град

English text below:
Заповядайте на:

Лекция и работилница на тема: „Създаване на самоорганизиращи се учещи общности и фасилитиране на учещи се култури“ – вкъщи, в класната стая, в света.

На 27 и 28 юли в София идват Ерик Беър и Сиера Ален – двамата създатели на Agile Leaning Centres – Центрове по целия свят, които развиват самонасочено (самоизбирателно) учене.

С тях ще направим вечерна презентация (2-3 часа) на 27 юли – петък и еднодневен уъркшоп (6-8 часа) на 28 юли – събота.

Тази тема е задълбочаване върху темата за самонасоченото учене и извеждане на едно ниво по-напред. Лекцията и работилницата имат за цел да обсъдим въпроси, свързани със самоорганизацията и целенасоченото създаване на култура на учене, а именно:

Как се събира и създава една група (както училищен клас, така и каквато и да е група по интерес или обща кауза, която има за цел да се развива и учи)?

Как работим заедно, за да разберем какво искаме да направим като група?

Ще се занимаваме с изграждането на общност с деца като група и работа с динамиката на индивидуализма и колективизма в контекста на света, в който понастоящем живеем.

Обща цена за двете: 90 лв.

* лекцията и работилницата ще се водят на английски език,

Повече информация на:

Центрове за гъвкаво обучение

За записване, моля изпратете мейл с вашите имена и заявка на: mimas4emn@gmail.com

Срок за записване: 19 юли

Събитието ще се проведе при минимум група от 10 души.

Фейсбук събитие

English version:

We kindly invite you to:

Lecture and a workshop about „Creating Self-Organized Learning Communities and facilitating Intentional Culture Creation“ “ – at home, in the classroom, and in the world.

On 27 and 28 July, the two founders of Agile Leaning Centers – Centers, around the world who develop self-directed (self-study) learning – Erik Bear and Sierra Allen – will come to Sofia for an evening presentation (2-3 hours) on July 27 – Friday and one day workshop (6-8 hours) on July 28 – Saturday.

This topic is a deepening of the topic of self-directed learning. The lecture and the workshop aim to discuss issues related to self-organization and and the intentional culture creation of a culture of learning:

How does the group come together?

How do we work together to figure out what we want to do as a group?

The building of community with children as a group and working with the dynamics of individualism and collectivism in the context of the world we currently live in.

Total price for both: 90 BGN

* the lecture and the workshop will be held in English,

More information about:

Agile Learning Centers

To subscribe, please send an email with your name and request to: mimas4emn@gmail.com

Deadline for registration: July 19

The event will be held with a minimum of 10 people.

Facebook event

Вашият коментар