Ценности, принципи и цели

values_site_image

Образователният модел носи в себе си ценностите на хуманистичната психология – достойнството, правата и свободите на личността, принципи на съвременната педагогика за отношение към децата и съвременната психология за процеса на учене.

 • Личността и нейната уникалност – Всяка личност е уникална и притежава свой специфичен набор от силни страни, таланти и потенциал и има право да ги следва и организира ежедневието си според тях. Ценност в демократичното училище е именно личната индивидуалност и възможността тя да се разкрие и развива.
 • Права, зачитане и равнопоставеност – Всички хора /независимо от пол, раса или възраст/ имат права, описани във Всеобщата декларация за човешките права и зачитането им е висша ценност за образователния модел. Всички хора, включително и децата, са равнопоставени.
 • Естествения характер на ученето– В същността на всеки човек е заложено да се саморазвива. Всички деца и възрастни са любознателни по природа – те имат желание да се развиват и учат и имат право на това, съобразно своите лични темпове, нужди, желания и интереси. Вярваме, че всяка личност има естествен стремеж да учи, да се развива, да постига това, което иска – стремеж, който се проявява в условията на свобода и подкрепа.
 • Свободата, свободния избор и отговорността – свободата е основно човешко право. Всички хора имат право на зачитане на личността, правата, изборите им /в това число избора на занимания, темпове на развитие и начини на учене/ и начина им на изразяване, когато те не засягат правата и свободата на други хора. Вярваме, че само в условията на свобода и свободен избор, може да се прояви и развие истинският потенциал. Вярваме, че свободата е пряко обвързана с отговорността от взетите избори и решения и хората носят лична отговорност за действията, изборите си и последствията от тях.

Принципи на демократичния образователен модел

 • Взаимно уважение, равнопоставеност и лична свобода са основа на отношенията и действията на всички членове на училищната общност. Свободата се осъществява в рамките на ненарушаване на чуждите права и неприкосновеност и трябва да гарантира собствената и чужда безопасност;
 • Училището възприема цялостен подход към детето, давайки му възможност да се развие хармонично във физически, емоционален, интелектуален и духовен план, според собствените си потребности;
 • Естественият стремеж за учене е заложен у всеки човек и се проявява в условия на свобода – в училището децата имат свободен избор какво, кога и колко да учат, избират сами своите дейности, съгласно собствените си актуални интереси и цели и получават подкрепата на възрастните за това. Няма задължителни предмети, на децата са предоставени разнообразни възможности за учене;
 • Плуралистично учене – училището вярва, че човек учи отвсякъде, по всяко време и по различни начини – не е нужно да е в класна стая, с учебници и учител пред себе си. Това определя разнообразието от средства и методи – формални и неформални, чрез които се извършва ученето в училището. Училището вярва, че най-добре се учи чрез лична опитност и грешката е етап от пътя към познанието;
 • Менторство – всяко дете има личен ментор-съветник /член на персонала на училището/, който го съпровожда в процеса на учене и развитие, помага му да прави своя избор в посока развитие на своите интереси, съветва го и му разяснява възможните последствия от различни решения и действия, следи неговото развитие и го подкрепя;
 • Училището подкрепя, развива и стимулира сътрудничеството между децата вместо конкуренцията между тях – в следствие на това не се използват сравнения и оценки. Извършва се анализ на свършената работа, стимулира се самоанализа от страна на ученика. Оценката на работата се извършва предимно в дискусии и разговори. Училището предоставя възможност на ученика да провери нивото на знанията си, когато пожелае, както и да се подготви за изпити;
 • Природата е най-добрият учител – училището се стреми да функционира природосъобразно в естествена среда, така че децата да не прекъсват вродената си връзка с природата;
 • Участие на децата в управлението на училището – учениците са равнопоставени участници в училищното събрание, което взема решения за правилата в училището и за неговия ежедневен живот. Събранието е орган, който взима решение по демократичен път, чрез гласуване и мнозинство, като всеки член на училищното събрание /дете, учител или ангажиран родител/ има равен глас. Учениците участват равнопоставено и в „изпълнителните” органи на училището – училищните комитети;
 • Училището стимулира връзката между родителите, детето и училището чрез възможността родителите да се включват по разнообразни начини в живота на общността.

 

Цели

 

Основната цел на демократичното училище е да създаде среда за израстване и развитие на децата, съобразно собствения им уникален личен път и пълноценно разгръщане на уникалните им таланти в условия на отговорно взаимодействие с общността и средата. Може да се дефинира и като откриване, подкрепяне и развитие на уникалната индивидуалност.

Основната цел обединява следните специфични цели, описани по-долу:

 • Съхраняване на любопитството в децата и учене с любов;
 • Свободен избор на дейности, занимания, ежедневие и цели
 • Изграждане и развиване на умения за поставяне на лични цели и следването им.
 • Развитие на всеки индивид спрямо собствените му интереси и цели – демократичното образование има за цел да помогне на всички ученици да открият и развият силните си страни и интересите си.
 • Насърчаване на децата да търсят на силните си страни.
 • Образованието, знанието и ученето да бъде смислено и полезно за отделния индивид. Смислено знание наричаме онова, което се ръководи и насочва от индивида, съобразно силните му страни и интереси.
 • Развиване на способността за промяна, приспособяването към процеси, а не към статично знание – образован е човек, който учи непрекъснато и се адаптира към промяната, който е разбрал, че няма сигурно знание, че единствено процесът на търсене на знание дава надежда за сигурност, който не изпитва страх от промяна и непознато
 • Детето да израсне независима и автономна личност, уважавана и уважаваща личното пространство и автономността на хората наоколо